Epic Hypothesis Statement


Wat is een Epic Hypothesis Statement

Bij het definiëren van een Epic maakt de Epic Owner gebruik van een Epic Hypothesis Statement. Een Epic Hypothesis Statement wordt gebruikt om alle informatie betreffende de Epic zodanig vast te leggen dat voor iedereen duidelijk is wat de Epic probeert te bereiken, waarom dat belangrijk is en hoe success wordt gemeten. Naast de basis gegevens zoals de datum, Epic naam en de naam van de Epic owner wordt er ook een duidelijke beschrijving gegeven van de Epic in de vorm van een duidelijke en specifieke Value Statement. 

Value Statement

Een Value Statement ziet er als volgt uit:

Voor <de klant
die <iets wil doen
moet <het product
mogelijk maken dat <de oplossing
zodat < geleverde waarde>   

Een voorbeeld:
Voor de passagier die in wil checken moet de app mogelijk maken dat de passagier met 1 click kan inchecken, zodat de passagier geen extra wachttijd ervaart in het check-in proces

Business Outcome

Nu is het formuleren van een Value Statement nog geen Hypothesis Statement. Een hypothese heeft namelijk altijd een stelling die (nog) niet bewezen is nodig. Een experiment of waarneming zal vervolgens aantonen of de stelling waar of niet waar is. Om tot een goede hypothese te komen zullen we eerst moeten bepalen hoe we “waar” of “niet waar” kunnen meten. Dit doen we door middel van de Business Outcome. In de Business Outcome wordt de meetbare voordelen vastgelegd die de organisatie en/of de klant kan verwachten als als de Value Statement wordt gerealiseerd. Dit betreft dus een meetbare eenheid van de geleverde waarde zoals die is geformuleerd in de Value Statement. In het bovenstaande voorbeeld is deze meetbare eenheid “wachttijd”.

De Business Outcome kan dus als volgt worden geformuleerd:
Met het implementeren van deze Epic wordt de wachttijd voor de passagier gereduceerd

Hypothesis Statements

Nu gaan we er bij het formuleren van hypotheses er altijd vanuit dat een verandering geen impact heeft tenzij het tegendeel statistisch wordt aangetoond. Hiervoor formuleren we twee hypotheses. De “null” hypothese en de “alternatieve” hypothese. De null hypothese gaat ervan uit dat waargenomen verschillen kunnen worden verklaard door toeval. De alternatieve hypothese gaat ervan uit dat de waargenomen verschillen zijn veroorzaakt door de implementatie van de Value Statement.

Een correcte Epic Hypothesis Statement bestaat daardoor uit twee hypotheses:

De Null hypothese:
H0: Met een 1 click check-in proces wordt de wachttijd voor de klant niet gereduceerd

De alternatieve hypothese:
H1: Met een 1 click check-in proces wordt de wachttijd voor de klant wel gereduceerd

Leading Indicators

De alternatieve hypothese wordt pas voor waar aangenomen nadat is aangetoond, door middel van data, dat de null hypothese niet waar is. Om te bepalen of een Epic succesvol is is het daarom belangrijk om voorafgaand aan de Epic al te bepalen hoe de wachttijd gemeten dient te worden. Hiervoor formuleren we de Leading Indicator. In de Leading Indicator beschrijven we in welke eenheid we meten en welke meetinstrument of data bron gebruikt wordt. Bijvoorbeeld of we de wachttijd in seconden of in minuten meten, en gaan we naast de passagier staan met een stopwatch of gebruiken we de data die de App verzameld en vastlegt in de database. Soms zijn de Leading Indicators al eerder geformuleerd als Value Stream Key Performance Indicators.

Een Epic Hypothesis Statement bestaat dus uit minimaal 4 onderdelen.

 • Basis informatie om de Epic (Owner) te identificeren
 • De Value Statement
 • De Hypothesis Statements
  • zowel de null als de alternatieve hypothese
 • De Leading Indicator

Deze 4 onderdelen vormen ook het startpunt voor de Lean Business Case. Een Epic Hypothesis Statement template kan hieronder worden gedownload.

Download Epic Hypothesis Statement template

Download de gratis Epic Hypothesis Statement template:

Download Epic Hypothesis Statement template

Hoe stel je een Epic Hypothesis Statement op

 1. Een Epic Hypothesis Statement start met het beschrijven van de “Wat” en de “Waarom”. Deze beschrijving moet weergeven wat de Epic probeert te bereiken en waarom het belangrijk is voor de klant én de organisatie. Dit noemen we de Value Statement.
 2. Daarna formuleren we de Business Outcome. Hiervoor vertalen we de “Waarom” naar één of meerdere meetbare waarden
 3. Als de Business Outcome is gedefinieerd stellen we de Hypothesis Statements op. Hiervoor nemen we de Business Outcome en stellen we 2 hypotheses op.
  1. De eerste hypothese is de Null hypothese die ervan uitgaat dat de Value Statement geen impact heeft op de Business Outcome.
  2. De tweede hypothese is de alternatieve hypothese die er van uit gaat dat de Value Statement wel impact heeft op de Business Outcome.
 4. Als laatste stap bepalen we de Leading Indicator(s). Een leading indicator is een beschrijving hoe de Business Outcome meetbaar wordt gemaakt. Deze beschrijving bevat de definitie van de Leading Indicator, welke meetinstrumenten worden gebruikt en eventueel de formules die worden gebruikt.

In het kort bestaat een Epic Hypothesis Statement dus uit de volgende stappen:

 1. Value Statement : De “Wat” en “Waarom” wordt bepaalt.
 2. Business Outcome: De “Waarom” wordt in een meetbare waarde uitgedrukt.
 3. Hypothesis Statements: Het experiment wordt opgesteld.
 4. Leading Indicator: Het experiment wordt meetbaar gemaakt.

De vervolgstappen kunnen zijn:

 1. De Epic Hypothesis Statement wordt gedeeld met de Value Stream Teams en Product Teams.
 2. We verzamelen data, voorafgaand aan de implementatie van de Epic, om de Leading Indicator uit te rekenen.
 3. De Epic Owner en de Teams bepalen de Minimum Viable Product en Minimum Marketable Features.
 4. De Teams bepalen hoe de MVP en MMF gerealiseerd kunnen worden
 5. De Teams implementeren de veranderingen/wijzigingen.
 6. We verzamelen data, na de implementatie van de Epic, om de Leading Indicator uit te rekenen.
 7. We vergelijken de “voor” en “na” data van de Leading Indicator door middel van Hypothesis Testing om te bepalen of er een significant verschil is opgetreden tussen de “Voor” en “Na” situatie. Indien er een significant verschil is verwerpen we de Null Hypothese en accepteren we de Alternatieve hypothese. In dat geval hebben we dus aangetoond dat de Epic een resultaat heeft gehad.
 8. We beoordelen het resultaat en bepalen of het een positief of een negatief resultaat is. Een Epic kan namelijk ook een negatief resultaat tot gevolg hebben indien de aannames waarop de Value Statement is gebaseerd onjuist blijken te zijn.
 9. Indien een positief resultaat is bereikt vieren we het succes. Indien een negatief resultaat is bereikt vieren we ook het resultaat. De Epic is namelijk nog steeds goed afgesloten en we hebben veel kunnen leren over ons product, de toegevoegde waarde en hoe onze klanten die ervaren.

Wie zijn er betrokken bij het opstellen van een Epic Hypothesis Statement

In principe wordt een Epic Hypothesis Statement opgesteld door de Epic Owner, als afgeleide van het het strategisch plan. Omdat een Epic vaak een groot strategisch thema is die vele onderdelen van de organisatie raakt, zal de Epic Owner de Epic Hypothesis Statement moeten afstemmen met andere Epic Owners, Product Owners en soms ook Chapter Leads. De Chapter Leads worden vooral geraadpleegd om te bepalen of we de juiste capabilities in huis hebben om de Epic uit te voeren. De Product Owners worden geraadpleegd om de Epic inhoudelijk vorm te geven (bijvoorbeeld door het opstellen van criteria voor een Mimimum Viable Product). De andere Epic Owners worden geconsulteerd om afhankelijkheden in kaart te brengen (in bijvoorbeeld gebruikte technieken en infrastructuur) en om de prioriteit te bepalen of zeker te stellen.

De uitdagingen bij het opstellen van een Epic Hypothesis Statement

Het correct formuleren van een Epic Hypothesis Statement kent een aantal uitdagingen. De belangrijkste daarvan zijn:

De Epic Hypothesis Statement moet:

 • SMART zijn opgesteld
 • Data Driven zijn
 • Bestaan uit correct geformuleerde hypotheses

De Epic Hypothesis Statement moet SMART zijn opgesteld
SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Hiermee wordt bedoeld dat het doel zodanig wordt geformuleerd dat:

S: het concreet is wat men wil bereiken (hier mag absoluut geen onduidelijkheid over bestaan),
M: hetgeen we willen bereiken een meetwaarde heeft die ook daadwerkelijk gemeten kan worden,
A: het doel geaccepteerd is door de meest belangrijke stakeholdersR: het doel haalbaar én motiverend is binnen de gestelde tijd (een te gemakkelijk of niet haalbaar doel zijn beide demotiverend),
T: het doel een deadline heeft waarop evaluatie van de resultaten zal plaats vinden.

Het formuleren van de Value Statement en de Business Outcome zorgen voor de eerste 4 stappen. Koppel daaraan een deadline en de eerste uitdaging is overwonnen.

De Epic Hypothesis Statement moet Data Driven zijn
De Epic Hypothesis Statement is onderdeel van het Agile principe “Data Driven Decision making”. Dit principe houdt in dat besluitvorming moet worden genomen op basis van data en metingen in plaats van op onderbuik gevoel. De data moet het antwoord geven op de hypothese. Dit betekent dat men vooraf dient te bepalen welke data verzameld moet worden, dat men controleert en bevestigd dat deze data betrouwbaar is (Gage R&R) en dat vervolgens met behulp van inferentiële statistiek wordt bepaald of er een significant verschil is tussen de Null hypothese en de Alternatieve hypothese. Door deze methode te volgen veranderd “ik denk” in ” ik weet” en kunnen beslissingen worden genomen op basis van feiten in plaats van op meningen.

De moeilijkheid hierbij is de betrouwbaarheid van de data. Data moet herhaalbaar en reproduceerbaar zijn om als betrouwbaar te worden aangemerkt.

 • Herhaalbaar houdt in dat als 1 persoon 2x dezelfde meeting uitvoert dit 2x tot hetzelfde resultaat leidt.
 • Reproduceerbaar houdt in dat als 2 personen dezelfde test uitvoeren ze allebei dezelfde resultaten krijgen.

Wanneer data wordt gebruikt afkomstig uit een systeem of database zal het in veel gevallen goed zitten met de betrouwbaarheid. Immers als 1 persoon 2x dezelfde data uit de database haalt of als 2 personen allebei de data uit de database halen dan is de kans erg klein dat hierin afwijkingen zitten. Dit wordt echter anders als de data wordt verzameld op basis van observaties. Tijdsmetingen met een stopwatch zullen al snel tot verschillen tussen 2 personen leiden. Er zit bijvoorbeeld als snel een verschil in wanneer iemand op de knop van de stopwatch om de tijd te starten en te stoppen. Ook observaties gericht op kwaliteit kunnen al snel een verschillend resultaat opleveren. De mate waarin een product bijvoorbeeld schade of een defect heeft kan anders worden geïnterpreteerd door 2 personen. Bij dit soort metingen is het enorm belangrijk dat vooraf strikt wordt bepaald hoe er gemeten wordt en dat vooraf wordt getest en getoetst of men de meeting op een betrouwbare manier kan uitvoeren.

De Epic Hypothesis Statement moet bestaan uit correct geformuleerde hypotheses
Het formuleren van hypotheses lijkt eenvoudig maar gaat in de praktijk regelmatig fout. Dit komt doordat men de Null hypothese zodanig formuleert dat deze de gestelde aanname bevestigd. Dit is echter onjuist. In de statistiek gaat de Null hypothese ervanuit dat er geen verschil is tussen vóór en ná de wijziging. De Alternatieve hypothese wordt geformuleerd alsof er wel een verschil zit tussen vóór en ná de wijziging. Vervolgens wordt getoetst of de Null hypothese moet worden geaccepteerd of verworpen. Als uit de verzamelde data blijkt dat er wel een significant verschil is tussen vóór en ná de wijziging dan wordt de Null hypothese verworpen en de Alternatieve hypothese geaccepteerd.

Dit is hetzelfde principe als in de rechtspraak. Iemand is onschuldig tenzij schuld is bewezen. Als kan worden bewezen dat iemand niet onschuldig is, wordt schuld geaccepteerd.

Door bij Hypothesis Statement gebruik te maken van inferentiële statistiek kunnen we uitspraken doen over de waarschijnlijkheid dat de Null hypothese moet worden verworpen of geaccepteerd. We kunnen door het gebruik van de statistiek, met een bepaalde mate van zekerheid stellen, dat geconstateerde verschillen al dan niet worden veroorzaakt door toeval. Wordt een verschil veroorzaakt door toeval dan wordt de Null hypothese geaccepteerd (er is geen verschil tussen vóór en ná). Wordt een verschil niet veroorzaakt door toeval dan wordt de Null hypothese verworpen (er is wel een significant verschil tussen vóór en ná) en daarmee de Alternatieve hypothese geaccepteerd.

Let op: Hiermee wordt niet automatisch geconstateerd dat de Alternatieve hypothese met 100% zekerheid waar is. Vaak kan men met 90% of 95% zekerheid aangeven dat verschillen al dan niet zijn veroorzaakt door toeval.

Conclusie

Een Epic Hypothesis Statement is een onmisbaar onderdeel in de uitvoering van de organisatiestrategie binnen een Agile werkomgeving. Zonder een correct Value statement wordt het bijna onmogelijk om de Value Stream en Product Teams de juiste richting mee te geven. Ook wordt het zonder duidelijke Business Outcome en Hypotheses onmogelijk om op basis van feiten te bepalen of een verandering het gewenste effect heeft gehad of niet.